Ścianki działowe murowane

Ścianka działowa o grubości 1/4 cegły zbrojona poziomo: a) widok części ścianki, b) przekrój pionowy.

Ścianki działowe murowane wykonuje się z cegły ceramicznej pełnej, i-dziurawki, kratówki, trocinówki, pustaków ceramicznych i betonowych płyt gipsowych i innych. Zależnie od przeznaczenia pomieszczeń grubość ścianek wynosi od 1/4 do 1/2 cegły, a z dwustronnym tynkiem od 9 do 15 cm.
W obrębie tego samego mieszkania stosuje się najczęściej ścianki o grubości 1/4 cegły. Jeśli powierzchnia ścianki jest większa od 10 m2 lub długość ścianki przekracza 4,5 m, wówczas należy ją wzmocnić zbrojeniem z płaskownik (bednarką) albo prętami okrągłymi o średnicy 6 mm. Zbrojenie to układa się w co 3 lub 4 spoinie poziomej i kotwi w bruzdach pionowych ściany prostopadłej.

Ścianki murowane z cegły o grubości 1/2 cegły stosuje się w tych przypadkach, gdzie wymagana jest większa jej sztywność. Ze względu na większy ciężar takiej ścianki należy ją ustawiać albo na oddzielnych belkach stropu, albo też na odpowiednio wzmocnionych żebrach. Do murowania ścianek o grubości 1/4 cegły należy używać zaprawy cementowej, natomiast do ścianek o grubości 1/2 cegły można używać zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej.

Ścianki z pustaków i bloczków wykonuje się według zasad obowiązujących przy wykonywaniu murów.
Ościeżnice drzwiowe ustawia się najczęściej równocześnie ze wznoszeniem ścianki. W przypadku ścianek wykonywanych z materiałów lekkich, np. z płyt wiórkowo-cementowych ościeżnice drzwiowe mocuje się do stropów dolnego i górnego, aby ściana nie uległa przemieszczeniu.

Do budowy ścianek działowych używa się również bloków i płyt gipsowych. Szeroko były stosowane płyty Pro Monta o wymiarach 66,7 x 50 x 8 cm. Ścianki z bloczków gipsowych muruje się stosując zaprawę wapienno-gipsową. Ścianki z płyt Pro Monta wykonuje się z przewiązaniem, z tym że pierwszą warstwę płyt układa się na warstwie zaprawy gipsowej, a następnie warstwy płyt montuje się na sucho, łącząc je na wpust i pióro.
Ściankę wznosi się na całą wysokość pomieszczenia pozostawiając u góry szczelinę o szerokości około 5 mm. W tak ustawionej ściance zaciera się szpachlówką gipsową spoiny. W otwory w miejscach styku płyt wtłacza się za pomocą pompki rzadką zaprawę gipsową, która wypełnia kanaliki powstałe w stykach płyt i wiąże płyty ściany.

Ścianka z płyt gipsowych systemu Pro Monta: a) widok ścianki, b) przekrój pionowy, c) przekrój poziomy; 1 — otwory w zakrytej szczelinie pod stropem służące do wtlaczania zaprawy w spoinę, 2 — kanaliki w stykach pionowych płyt, 3 — kanaliki w stykach poziomych płyt, 4 — warstwa zaprawy gipsowej pod ściankę.