Mury z cegły

Odpowiednio do grubości spoin rozróżnia się:
– mury na spoinach zwykłych, o grubości nie większej niż 15 mm,
– mury na cienkich spoinach, o grubości nie większej niż 3 mm.

Mury na spoinach zwykłych mogą być wykonane na zaprawie zwykłej lub na zaprawie lekkiej. Kiedy przy określeniu .muru nie podano rodzaju użytej zaprawy i grubości spoiny, przyjmuje się, że jest to mur wykonany na zaprawie zwykłej.

Do wykonania murów używa się cegły o wymiarach znormalizowanych. W Polsce obowiązujący wymiar cegły wynosi 25x12x6,5 cm. Do lat pięćdziesiątych stosowane były cegły o wymiarach 27 x 13×7 cm. Grubość muru w cm z cegły stosowanej dawniej i obecnie podano w tablicy.

Grubość muru w cegłach i cm

Grubość w cegłach

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Cegła 27 x 13×6 14 27 41 55 69 83 97
Cegła 25 x 12×6,5 12 25 38 51 64 77 90

Cegła umieszczona w ścianie równolegle do lica ma nazwę „cegły wozówki”, natomiast umieszczona prostopadle do lica muru nazywa się „główka’’.

Istnieje wiele sposobów wiązania cegły w murze, niektóre z nich nie stosowane. W Polsce stosowane są zasadniczo dwa sposoby wiązania cegieł w murze:

a) wiązanie tradycyjne (z pewnymi odmianami), które można nazwać wiązaniem dwuwarstwowym składającym się z warstw: wozówkowej i główkowej,

b) wiązanie nowoczesne, zwane wielowarstwowym.

Zasadą generalną wiązania tradycyjnego jest to, że żadna ze spoin dwu sąsiednich warstw nie może się pokrywać; spoiny poprzeczne muszą być względem siebie przesunięte o 1/4 lub 3/4 długości cegły, natomiast podłużne mijają się o 1/2 lub 1/4 cegły. Aby to osiągnąć w czole muru (początek lub koniec) należy stosować części cegieł, trzyćwierciówki („dziewiątki”), połówki („szóstki”) i ćwiartki („trójki”). Spoiny podłużne warstwy wozówkowej mają lica (np. ściany zewnętrznej) „wozówki” przechodzące przez całą długość ściany , natomiast spoiny „główki” dochodzą do spoin ściany poprzecznej

Wiązanie wielowarstwowe polega na tym, że tylko co piąta i szósta warstwa; wiązane są podobnie, jak w wiązaniu tradycyjnym. Cztery warstwy występujące po nich mają spoiny podłużne pokrywające się, natomiast spoiny poprzeczne przesunięte są o 1/2 cegły.

Mury z tradycyjnym wiązaniem cegieł mają większą nośność niż mury z wiązaniem wielowarstwowym.