Stropy – wymagania ogólne

Stropy powinny spełniać następujące zadania:
a)    przenosić obciążenia stałe i użytkowe,
b)    usztywniać ściany budynku w płaszczyznach poziomych,
c)    stanowić przegrody, przed przedostawaniem się ognia w trakcie pożaru w sąsiednich kondygnacjach,
d)    chronić pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach od przenikania ciepła i dźwięków,
e)    stanowić szczelną przegrodę przed wilgocią, gazami, oparami produkcyjnymi, zapachami itp.

Ponadto w niektórych budynkach, np. wielokondygnacyjnych korzystne jest stosowanie stropów o małej grubości ze względu na zmniejszenie ogólnej kubatury budynku.

Strop w zależności od położenia w budynku powinien przenosić ciężar własny oraz wszystkie dodatkowe obciążenia stałe i użytkowe. Ugięcie stropu pod działaniem całkowitego obciążenia nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej odpowiednimi przepisami. Stropy stanowią poziome przepony budynku, które nie tylko usztywniają ściany, ale współpracują z nimi i dzięki temu zwiększają ogólną sztywność przestrzenną budynku. Poprzez płyty stropów obciążenie poziome — od wiatru lub urządzeń i maszyn — przekazuje się ze ścian prostopadłych do działania wiatru na ściany równoległe, np. z podłużnych na poprzeczne. Dlatego też istotną rolę spełnia właściwe połączenie stropu ze ścianą.

Stropy stanowiące przegrody zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia powinny spełniać warunki odporności ogniowej zależnej od klasy odporności ogniowej budynku. Przewidywane obciążenie ogniowe nie powinno doprowadzić do zniszczenia konstrukcji stropu.

Te stropy, które rozgraniczają pomieszczenia użytkowe o różnych temperaturach lub oddzielają pomieszczenia od otoczenia zewnętrznego, jak np. stropy nad przejazdami, pod tarasami i stropodachy, powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej i akustycznej. Izolacyjność cieplna stropu musi być dostosowana do różnicy temperatur występujących po obu jego stronach.

W zależności od rodzaju dźwięków — powietrzne czy uderzeniowe — są stosowane różne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stropów oraz podłóg. Dźwięki powietrzne mogą być wytłumione przez zastosowanie stropu o odpowiedniej masie, natomiast dźwięki uderzeniowe przez zastosowanie np. odpowiedniej konstrukcji zarówno stropu, jak i podłogi pływającej.