Kompozitní stěny

Kompozitní stěny: A) lepení cihelného sloupu se svislou výztuží umístěnou ve spárách, b) železobetonová šalupa umístěná uvnitř a vně sloupu, C) fragment zdi vyztužené železobetonovými kůly, d) vertikálně vyztužená šalupa v rýhách vyplněných betonem nebo maltou.

Keramické železobetonové konstrukce, tj.. komplex, uplatnit v případě, když sloupy nebo cihlové stěny nejsou schopny odolat velkému zatížení. Stěny mohou být příčně nebo podélně vyztuženy.

Příčná výztuž je provedena ve formě sítí z kruhových prutů uložených ve vodorovných spárách mezi vrstvami cihel.

Podélné vyztužení lze provést třemi způsoby:
A) podélné výztužné pruty se osazují mezi svislé spáry cihel nebo vně sloupu a spojují se třmínky,
b) pruty jsou zasazeny do betonových pilířů spojených cihlou,
C) tyče jsou umístěny na vnější straně stěny, spojeny třmeny a zalité betonem.

Způsoby vyztužení sloupů a stěn a také typy cihelných vazeb ve spřažených stěnách jsou uvedeny na obrázku výše.